fffffthsljfosdoaod

"โควิด-19" VS "ไข้หวัดใหญ่" VS "ปอดอักเสบ" แตกต่างกันอย่างไร?

อาการโควิด 19 (ไวรัสโคโรนา) กับ อาการของปอดอักเสบ มีความคล้ายคลึงกันดังนี้ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มักติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้...


อาการโควิด 19 (ไวรัสโคโรนา) กับ อาการของปอดอักเสบ มีความคล้ายคลึงกันดังนี้
 • 1 ใน 3 ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มักติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยโดยเฉพาะเชื้อนิวโมคอคคัส ทำให้เกิดปวดบวม บางรายอาจติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้เสียชีวิตได้
 • โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอด จะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรค Covid-19 ไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบ มากกว่าคนปกติ

ในช่วงที่ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ระบาด และดันมีอาการที่คล้ายคลึงกันกับไข้หวีดใหญ่ และปอดอักเสบ เราจะมีวิธีสังเกตอาการตัวเอง หรือคนใกล้ตัวก่อนที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างไร Sanook Health มีข้อมูลจาก พญ. พเยีย ฉันทาดิศัย แพทย์ด้านโรคติดเชื้อ รพ. สมิติเวช สุขุมวิท มาฝากกัน
อัตราการพบได้บ่อย
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15-49 ปี (55.1% ของผู้ป่วยทั้งหมด)
ไข้หวัดใหญ่
 • ทั่วโลกพบ 713 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
 • ในไทยพบ 1,231 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
ยิ่งอายุมาก ยิ่งพบบ่อย
 • อายุ 50-64 ปี พบ 25 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
 • อายุ > 65 ปี พบ 67 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
ยิ่งอายุมากและมีโรคประจำตัว ยิ่งพบบ่อย
 • อายุ>65 ปี และเป็นโรคเบาหวาน พบ 187 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
 • อายุ>65 ปี และเป็นโรคหัวใจ พบ 254 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
 • อายุ>65 ปี และเป็นโรคหอบหืด พบ 398 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
 • อายุ>65 ปี และเป็นโรคปอดพบ 516 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี

เชื้อที่เป็นสาเหตุ
 • SARS-CoV-2
ไข้หวัดใหญ่
 • Influenza A(H3N2), A(H1N1)) virus
 • Influenza B virus
โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
 • Streptococcus pneumoniae (เชื้อนิวโมคอคคัส)

อาการ
โควิด-19
 • ระยะฟักตัว 14 วัน
 • ประมาณ 97.5% จะเริ่มมีอาการใน 11.5 วันโดยเฉลี่ย
 • มีไข้ (98%) ประมาณ 60% พบไข้สูงกว่า 38 องศา
 • ไอแห้งๆ (68%)
 • อ่อนเพลีย (38%)
 • หายใจหอบเหนื่อย (31%)
 • (อาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หรือหนาวสั่น พบได้น้อยประมาณ 11-13%)

ไข้หวัดใหญ่
 • ไข้สูงกว่า 38 องศา มีการหนาวสั่น
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
 • ไอแห้งๆ
 • อ่อนเพลีย
 • คัดจมูก
 • เจ็บคอ

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
 • ไข้สูง หนาวสั่น
 • หอบ หายใจลำบาก
 • ไอมีเสมหะ

ความรุนแรง
โควิด-19
อาการรุนแรง (14%) – หายใจหอบเหนื่อยร่วมกับภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ hypoxia
อาการขั้นวิกฤต (critical) (5%) – มีภาวะหายใจล้มเหลว
หรือมีอวัยวะภายในล้มเหลว

ไข้หวัดใหญ่
1ใน 3 ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มักติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยโดยเฉพาะเชื้อนิวโมคอคคัส ทำให้เกิดปวดบวม บางรายอาจติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้เสียชีวิตได้

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
 • มักต้องนอนรักษาตัวในรพ.
 • เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้สูงวัย > 65 ปี
 • ในคนไข้บางรายอาจติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

อัตราการเสียชีวิต
โควิด-19
 • ทุกช่วงอายุ: 1.4-2.3% (คาดว่าอัตราการเสียชีวิตอาจน้อยกว่า 1% เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการด้วย)
 • ผู้สูงอายุ >80 ปี: 14.8%
 • ผู้มีโรคประจำตัว


ไข้หวัดใหญ่
 • ทุกช่วงอายุ: <0.1%
 • ผู้สูงอายุ >65 ปี: 11.4%
 • ผู้มีโรคประจำตัว

  • โรคหัวใจ 11%
  • เบาหวาน 10.6%
  • โรคปอดเรื้อรัง 7.7%

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
 • ทุกช่วงอายุ: 10%
 • ผู้สูงอายุ > 80 ปี: 22%
 • ผู้มีโรคประจำตัว

  • โรคหัวใจ 18%
  • เบาหวาน 11%
  • โรคปอด 10%

การแพร่ระบาด
โควิด-19
จากผู้ที่เป็นโรค ทางการไอหรือจามในระยะ 1-2 เมตร และตามพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนของน้ำลาย เมื่อจับแล้วสัมผัสต่อไปที่ใบหน้า จมูก ปาก
ยังไม่พบหลักฐานที่เชื้อจะลอยอยู่ในอากาศ โดยทั่วไปได้ 

ไข้หวัดใหญ่
เชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายผู้ป่วย สามารถแพร่กระจายทางการไอ และจาม การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อน

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
เชื้อนิวโมคอคคัสอาศัยอยู่ในโพรงจมูกและลำคอของทุกคนสามารถแพร่กระจายผ่านทางละออง การไอและจาม

วิธีป้องกัน
โควิด-19
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70%
 • รักษาระยะห่างจากผู้อื่นไม่ต่ำกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะผู้ที่ไอ หรือ จามควรห่างมากกว่า 2 เมตร
 • หลีกเลี่ยงการจับใบหน้า จมูก หรือปาก และหลีกเลี่ยงการทักทายด้วยการสัมผัสร่างกายผู้อื่น เช่นการจับมือ หรือการกอด
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่ผู้คนชุมนุมกัน พลุกพล่าน

ไข้หวัดใหญ่
 • ล้างมือให้สะอาด
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด
 • ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ (ฉีดวัคซีน 1 เข็ม ทุกปี)

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
 • ล้างมือให้สะอาด
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด
 • ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส (ฉีดวัคซีน 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วย 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี)
ชื่อ

กราเวียร์,1,กริดเกิร์ลโมโตจีพี,1,กอร์ฟ,1,ก้านเหล็กสาว,1,ก้าวเพื่อน้อง,1,กีฬา,4,กุ๊บกิ๊บ,1,เกษตร,1,เกาะกูด,1,ไข้หวัดใหญ่,1,คัฟเวอร์,1,คิม จู-วอน,1,คุซเน็ตโซวา,1,คุณครูในวัยเด็ก,1,คุมน้ำหนัก,1,แคธรีน,1,โควิด-19,6,จ๊ะ นงผณี,1,จัดสวน,1,จิ๋ว ภัทรญา,1,จูน กษมา,1,เจน-นุ่น-โบว์,2,ชมพู่,1,ช่วยป้องกัน,2,ช่วยให้หลับสบาย,1,ชิม อึด-ดึม,1,ชื่อเล่น,1,ชุดอยู่บ้าน,1,โชว์สเต็ปเต้น,1,ซอนมี,1,ซักผ้า,1,ซูเปอร์ฟู้ด,1,เซ็กซี่,7,ดังโงะ,1,ดารา,15,ดาราช่อง 7,1,ดาราศัลยกรรม,1,เด็ก,5,เดียร์น่า,1,ตอนกิ่ง,1,ตอนกิ่งด้วยน้ำ,1,ตั้งชื่อ,1,ตัดผม,1,แตกต่างกัน,1,ถุงเท้า,1,ทรงผม,1,ทรงผมดังโงะ,1,ทัตยาน่า,1,ทีมชาติคาซัคฯ,1,เท่ง เถิดเทิง,1,เทรนด์ฮอต,1,เทรนเนอร์หุ่นสุดเอ็กซ์,1,นนทวัฒน์ เจริญชาศรี,1,น้องจิลล์,1,น้องเดมี่,1,น้องไทก้า,1,น้องบีม,1,น้องปาลิน,1,น้องพลอย,1,น้องภา,1,น้องหมวย,1,น้องอิงฟ้า,1,นักตบลูกยาง,1,นักปั่น,2,นักเพาะกาย,1,นางแบบ,3,น่ารัก,5,น้ำขิง-มะนาว,1,น้ำสมุนไพร,1,เน็ตไอดอล,1,แนท เกศรินทร์,2,บอดี้สแแลม,1,บันเทิง,29,บ้าน,2,เบลล่า,1,แบบบ้าน,2,แบบบ้านชั้นเดียว,1,แบบบ้านสองชั้น,1,ประโยชน์,1,ปอดอักเสบ,1,ปาร์ก จีฮเย,1,เป้ย ปานวาด,1,เปรี้ยงจนหลอน,1,เป่าเปา,1,ผัก,2,ผู้ชาย,8,ผู้หญิง,28,พี่ตูน,1,แพร่เชื้อ,1,ฟักข้าว,1,ฟ้า ปัญชลีย์,1,ฟิตจนเฟิร์ม,1,ฟิตเนสตัวแม่,1,แฟชั่น,1,ภรรยาเเละลูก,1,ภาพสุดน่ารัก,1,ภาวิณี,1,มุก พิชานา,1,แม่ค้าหุ่นแซ่บ,1,ยูริ,1,รติพงษ์,1,ระงับกลิ่นกาย,1,รีวิวอาหาร,1,แรงบันดาลใจผู้หญิง,1,โรลออน,1,ลดน้ำหนัก,1,ลูกครึ่งไทย-เยอรมนี,1,ลูกชายเเม่นิวกับพ่อเพชรจ้า,1,ลูกสาว,2,ลูกสาวลีเดีย-แมทธิว,1,ลูซี่,1,ลูเซีย,1,วิตามินซี,1,เวียร์,1,แว่นกันแดด,1,แวว อรทัย,1,สปิราแนค,2,สเปรย์,1,สมุนไพร,2,สวน,1,สวนสวย,1,สวนสวยบ่อปลา,1,สหายผู้กอง,1,สายสุขภาพ,2,สาระความรู้,12,สาว,2,สาวสวย,6,สุขภาพ,8,สุมณทิพย์,1,หญิงสาวระบำอินเดีย,1,หน้ากากผ้า,1,หน้าบึ้ง,1,หนุ่มหล่อ.Art Series,1,แหวน จีระชญาณ์,1,ใหม่ สุคนธวา,1,อ้น,1,ออกกำลังกาย,1,ออเกรซ,1,อั๋น ธนกร,1,อั้ม พัชราภา,1,อาหาร,1,อิฐประสาน,1,อีวา,1,อึ๋มล้นทะลัก,1,อู๋ นวพล,1,เอมมี่,1,เอวเล็ก,1,ไอเดีย,1,เเจ็ค ธนพล,1,เเฟนสาว,1,AGRICULTURE,1,ALAND,1,baby,5,BMW,1,brands,1,entertain,32,farm,1,farmland,1,female,1,food,1,garden,1,girl,3,golf,2,health,9,home,2,House plan,2,Idea,1,joowon.unnie,1,Jordan Carver,1,Knowledge,12,lady,7,luciajavorcekova,1,man,8,Monster Energy,1,MotoGP,1,nataliya.amazonka,1,one-story-house,1,Parvinee Tatiyakajohnlert,1,plan,2,sexy,6,sport,5,star,16,two-story-house,1,woman,30,
ltr
item
ShareJai.com: "โควิด-19" VS "ไข้หวัดใหญ่" VS "ปอดอักเสบ" แตกต่างกันอย่างไร?
"โควิด-19" VS "ไข้หวัดใหญ่" VS "ปอดอักเสบ" แตกต่างกันอย่างไร?
https://1.bp.blogspot.com/-h08GE8CRWh8/Xo2tMuk2ytI/AAAAAAAADCE/um1o06j6btwVw8-D64fpd-A-nKthMAFEQCLcBGAsYHQ/s640/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hlLzAvdWQvNC8yMTYwMS9jb3ZpZC0xOS1mbHUuanBn%255B1%255D.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-h08GE8CRWh8/Xo2tMuk2ytI/AAAAAAAADCE/um1o06j6btwVw8-D64fpd-A-nKthMAFEQCLcBGAsYHQ/s72-c/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hlLzAvdWQvNC8yMTYwMS9jb3ZpZC0xOS1mbHUuanBn%255B1%255D.jpg
ShareJai.com
https://www.sharejai.com/2020/04/19-vs-vs.html
https://www.sharejai.com/
https://www.sharejai.com/
https://www.sharejai.com/2020/04/19-vs-vs.html
true
6915684794173680812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy